Garanție și service

1. Vânzătorul asigură și garantează conformitatea bunurilor achiziționate 

precum și eventualele vicii ascunse, declarând pe propria răspundere că 

produsele comercializate nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea 

muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în 

conformitate cu Ordonanța nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri 

pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează 

condițiile de comercializare a produselor, documentația de execuție a 

fabricantului și standardelor românești. 

 

2. Vânzătorul se angajează să livreze produsul conform cu descrierea din 

cadrul site-ului https://www.dumonde.ro/ și cu calitățile și caracteristicile 

înscrise în factură. Produsul este considerat neconform dacă nu are 

aceleași calități precum este descris în cadrul site-ului 

https://www.dumonde.ro/ sau dacă nu are calitățile și caracteristicile 

înscrise în factură. Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de 

conformitate a produsului apare într-un termen de 2 ani calculat de la 

data livrării și dacă Cumpărătorul informează Vânzătorul despre apariția 

lipsei de conformitate în termen de 2 zile de la data la care a constatat-o. 

În cazul în care la livrare se constată o lipsă de conformitate a unui 

produs din factură, Cumpărătorul are dreptul de a cere repararea într-o 

perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului. Dacă aceste operații nu 

sunt posibile, Cumpărătorul are dreptul de a cere să beneficieze de o 

reducere corespunzătoare a prețului sau de rezoluțiunea contractului 

privind acel produs neconform. Cumpărătorul este obligat să anunțe lipsa 

din colet a unei componente înainte de începerea montajului și să 

păstreze etichetele și conținutul coletului în starea în care le-a primit în 

vederea verificării și înlocuirii. Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere 

pentru execuția și consecințele serviciilor de manipulare, transport, 

montaj și instalare executate de terți, atunci când produsul a fost 

deteriorat sau nu au fost respectate instrucțiunile producătorului. 

Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere privind consecințele pe care 

le-ar avea utilizarea sau întreținerea greșită a produselor, datorate 

nerespectării instrucțiunilor producătorului. Nu se consideră a fi lipsă de 

conformitate dacă în momentul încheierii facturii Cumpărătorul a 

cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de 

conformitate. Cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele 

manufacturate și cele din materiale naturale precum pielea, lemnul masiv, 

furnir, nu pot fi fabricate identic din punct de vedere al texturii, nuanțelor 

de culoare pe diferite suprafețe și a particularităților aparente pe material.

 

Cumpărătorul este de acord cu faptul că produsele din lemn masiv pot 

prezenta mici crăpături sau noduri în funcție de natura lemnului sau că 

pot apărea în timp mici crăpături funcție de condițiile în care sunt păstrate 

produsele - la temperaturi situate în afara intervalului 18-30 de grade 

Celsius și umiditate ridicată. Acestea nu sunt considerate defecte de 

calitate. 

 

3. Vânzătorul acordă garanţie care începe de la data livrării produselor 

astfel: mobilier și decorațiuni - 24 luni (pentru deficiențe calitative). Dacă 

durata medie de utilizare a produselor este mai mică de 24 de luni, 

garanția se reduce la durata de utilizare. Puteți vedea mai multe detalii

despre durata medie de utilizare a produselor în ghidul de întreținere și

utilizare. În această perioadă, dacă deficiențele nu sunt imputabile 

Cumpărătorului, Vânzătorul își asumă responsabilitatea reparării sau 

înlocuirii produsului pe cheltuiala sa. După efectuarea livrării 

Cumpărătorul nu mai poate invoca deficiențe cantitative sau deficiențe pe 

care, în mod rezonabil, nu putea să nu le vadă la momentul livrării 

(ciobituri, zgârieturi, rosături, fire trase, componente îndoite, pete de 

murdărie etc.). Spargerea produselor sau componentelor din sticlă sau 

zgârierea produselor după recepție sunt riscuri asumate integral de 

Cumpărător. 

 

4. Orice reclamație va fi însoțită de factura de marfă și certificatul de 

garanție. În termenul de garanție Cumpărătorul are dreptul de a cere 

repararea gratuită, într-o perioadă rezonabilă sau înlocuirea produsului cu 

deficiențe calitative, dacă aceste deficiențe nu sunt cauzate de 

nerespectarea de către Cumpărător a instrucțiunilor de utilizare și 

întreținere. În funcție de disponibilitatea producătorului și de locul unde a 

fost fabricat produsul, Vânzătorul își va impune să repare sau să 

înlocuiască produsul, pe durata garanției într-un termen maxim de 15 de 

zile. 

 

 

5. Produsul înlocuit beneficiază de aceeași garanție ca și un produs nou. 

Defectele apărute în termenul de garanție ca urmare a unor vicii ascunse, 

confirmate prin expertize tehnice de către un serviciu specializat se 

repară gratuit. Informații suplimentare cu privire la durata de utilizare a 

produselor puteți găsi în Ghidul de întreținere și utilizare.

 

 

6. Livrarea efectivă este confirmată prin semnătura de primire a 

Cumpărătorului pe factura fiscală pentru comenzile expediate cu echipa 

internă de livrare sau documentul de transport furnizat de curier. 

 

7. Încărcarea inegală a dulapurilor cu obiecte sau mișcarea lor din loc

pot să deregleze ușile sau sertarele. În lipsa unei alte specificații, încărcarea 

maximă pe polița este de 7 kg. Tasarea umpluturilor (burete, latex, altele) 

și întinderea pielii sau stofei (la canapele și saltele) precum și mătuirea 

sau, după caz, lustruirea produselor, toate acestea produse în timp, ca 

urmare a uzurii într-o utilizare normală nu sunt considerate defecte. În 

primele 3 luni de utilizare, spuma poliuretanică folosită la umplerea 

pernelor la canapele și la saltele se va tasa ușor după care se va stabiliza 

complet, de aceea este normală apariția unor cute ale tapițeriei. Buretele 

se poate tasa în timpul transportului de aceea este necesară o modelare a 

umpluturii din perne prin baterea ușoară a acestora. 

 

8. În accepțiunea părților, orice notificare adresată de una dintre acestea 

celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă în scris la adresa 

prevăzută în partea introductivă a facturii. Schimbarea adresei nu poate fi 

opusă părților dacă ea nu a fost comunicată în scris. În cazul notificării pe 

cale poștală, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu 

confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data 

menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Orice 

eveniment imprevizibil și inevitabil, independent de voința părților, care 

împiedică în parte sau în totalitate îndeplinirea obligațiilor contractuale, 

va fi considerat că un caz de forță majoră. Partea care invocă forța majoră 

și care o va aduce la cunoștință celeilalte părți contractante în cel mult 7 

zile de la apariția cazului de forță majoră invocat, va fi exonerată de 

obligațiile sale dar numai în măsura și exclusiv pentru perioadă pentru 

care forța majoră se aplică. Orice eventuale neînțelegeri care apar între 

părți cu privire la executarea sau interpretarea comenzii care nu vor putea 

fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele 

judecătorești de drept comun ale Municipiului Sibiu de la sediul social al 

Vânzătorului sau Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie a României, conform cu legislația în 

vigoare în România.

 

9. Pentru orice categorie de produse sunt strict interzise:  

- dezambalarea folosind obiecte tăioase sau dure;  

- tăierea sau zgârierea materialelor;  

- frecarea de alte suprafețe sau cu substanțe (soluții de curățare) abrazive;  

- folosirea sau păstrarea produselor în medii umede sau la temperaturi sub 

0 grade Celsius precum și în medii cu variații de temperatură;  

- așezarea produsului lângă surse de căldură (distanța de gardă este de 

1m) în afară mobilierului de bucătărie proiectat în acest scop;  

- folosirea produselor de curățare care conțin acizi, petrol, gaz, detergenți, 

solvenți chimici sau alcool (orice soluție trebuie încercată întâi pe o suprafață mică, ascunsă);  

 

- deshidratarea pielii (fără hidratare pielea se usucă și crapă);  

- udarea produselor (curățați cu o cârpă ușor umezită într-o soluție de apă 

cu săpun -50% apă, 50% săpun lichid pH neutru - apoi ștergeți imediat cu 

o cârpă uscată);  

- împingerea mobilierului (mobilierul demontabil trebuie demontat);  

- roluirea, îndoirea sau curbarea saltelelor la transport și manipulare;  

- folosirea mobilierului în alt scop decât cel pentru care a fost proiectat.